Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług

 PPv1.png

 

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, finansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

 

  • Planowany koszt realizacji: 144 749 629,78 zł
  • Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł
  • Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w naszej placówce zostaną wdrożone e-usługi dotyczące przetwarzania EDM, e-zleceń i e-rejestracji. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym - Centrum e-Zdrowia.

 

 

Powrót