Poradnia neonatologiczna

Informacje o poradni

Dzieci z grup ryzyka objęte są opieką Poradni Neonatologicznej po wypisaniu dziecka ze szpitala.

Dzieci z grup ryzyka to dzieci, których rozwój ze względu na ich stan po urodzeniu oraz nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego wymagają szczególnej opieki i obserwacji.
Do najważniejszych czynników ryzyka zaburzonego rozwoju zaliczyć należy noworodki:

  • z bardzo małą urodzeniową masą ciała i z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała,
  • z hipotrofią
  • ocenione wg skali Apgar<5 punktów w 5-tej minucie życia,
  • z niewydolnością oddechową
  • z wadami wrodzonymi, zespołami genetycznymi,
  • z zespołem aspiracji smółki,
  • z hiperbilirubinemią np. w przebiegu konfliktu serologicznego,
  • z hipoglikemią,
  • z przewlekłą chorobą płuc,

W ramach wizyty  wykonuje się badanie fizykalne, ocenę rozwoju psychofizycznego, ocenę prawidłowości odżywiania (wsparcie laktacyjne), ocenę żółtaczki (nieinwazyjny pomiar poziomu bilirubiny). W razie istnienia wskazań pobranie krwi do badań laboratoryjnych. Zajmujemy się między innymi diagnostyką i leczeniem niedokrwistości z niedoboru żelaza, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, wykonujemy ocenę TSH i hormonów tarczycy, monitorowanie poziomu p/ciał przeciwko Toxoplasmagondii. W razie potrzeby dzieci kierowane są do innych poradni specjalistycznych.

Poradnia Neonatologiczna prowadzi refundowany przez NFZ profilaktyczny program terapeutyczny  - „Profilaktyka zakażeń wirusem RS”. Dotyczy dzieci przedwcześnie urodzonych, które w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły pierwszego roku życia.

W Poradni Neonatologicznej przyjmowane są dzieci do ukończenia 1 roku życia. W uzasadnionych medycznie przypadkach (wcześniactwo) opieka może zostać przedłużona do 3 roku życia.

Zapisy

Umówienie wizyty poprzez telefon do Poradni: +48 22 583 03 43

Rodzice mogą również wysyłać zgłoszenia do Poradni drogą e-mail: neonatologia@uczkin.pl

Powrót