Praca

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

  

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno - technicznej stosownie do potrzeb komórek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala.
 • Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów Spółki oraz jego bezpośredniego otoczenia
  w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitala Spółki.
 • Sporządzanie projektów planów zaopatrzenia oraz kontrola przebiegu realizacji zaopatrzenia
  w sprzęt, wyposażenie biurowe, odzież ochronną oraz inne materiały i urządzenia zgodnie
  z potrzebami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.
 • Sprawowanie nadzoru i organizacja pracy podległych pracowników.
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości wewnątrz obiektów Spółki oraz wokół nich.
 • Kontrola stanu technicznego oraz zgłaszanie do przeglądu urządzeń technicznych.
 • Nadzór nad wywozem śmieci komunalnych, materiału skażonego do spalarni.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu i środków technicznych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Zarząd Spółki w zakresie spraw związanych z realizacją powierzonych zadań na tym stanowisku.
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania.

Więcej informacji

Prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@uczkin.pl

 Położne

Podejmiemy współpracę lub przyjmiemy do pracy wysoko wykwalifikowane położne. Zapraszamy położne lub pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, pragnące
rozwijać się zawodowo w wiodącej klinice położniczo-ginekologicznej, do nawiązania współpracy lub
podjęcia zatrudnienia w naszym Centrum w Oddział Neonatologii i OIOM Noworodkowy.
Jesteśmy otwarci na różne formy nawiązania współpracy - umowę o pracę, umowę zlecenia, kontrakt.
Minimalna miesięczny wymiar świadczeń to 48 godzin. Ze swojej strony oferujemy wymagającą, ale ciekawą pracę w doświadczonym zespole, nabycie
unikalnego doświadczenia zawodowego, konkurencyjne stawki wynagrodzenia. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@uczkin.pl lub kontakt pod nr. tel. 22 370 27 47.

   Archiwista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie archiwum zakładowego Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o. oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazaniem akt do archiwum
 • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Szpitala ,
 • przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz jej ewidencji,
 • udostępnianie dokumentacji
 • wycofanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do zniszczenia,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum Szpitala
 • w ramach koordynacji czynności kancelaryjnych doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

Więcej informacji

Prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@uczkin.pl

 

Specjalista ds. kadr i płac

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • samodzielną i kompleksową obsługę kadrowo-płacową pracowników i współpracowników spółki,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej pracowników w szczególności: dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy cywilno-prawne,
 • terminowe naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (rozliczanie czasu pracy - godzin nadliczbowych, urlopów, zwolnień lekarskich, umów cywilno-prawnych),
 • aktualizację danych w systemie kadrowo – płacowym,
 • kontrolę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • sporządzanie rozliczeń i zestawień do ZUS, US, GUS, PPK,
 • sporządzanie zestawień, raportów danych kadrowo-płacowych,
 • udział w pracach nad budżetem wynagrodzeń i etatów, kontrola ich wykonania,
 • bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

 Więcej informacji

Prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@uczkin.pl

 

 

Powrót