Konkurs

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
na realizację badań w zakresie - Histopatologia, Cytologia i Badania Śródoperacyjne
na rzecz pacjentów UCZKIN na lata 2024-2026.

WARUNKI I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 27.02.2024 r.

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z 27.02.2024 r.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

DOKUMENTY WYMAGANE OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 27.02.2024 r.

w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamknięte koperty z napisem: Konkurs ofert na realizację badań w zakresie - Histopatologia, Cytologia i Badania Śródoperacyjne na rzecz pacjentów UCZKIN na lata 2024-2026
z dopiskiem „KONKURS 6 marca 2024 r.” należy złożyć do 6 marca 2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – 02-015 Warszawa, pl. S. Starynkiewicza 1/3, Sekretariat Zarządu parter.
Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną przed upływem
określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Osobą odpowiedzialną za udzielanie dodatkowych informacji o konkursie jest Pani Dorota Skoczek.

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję
Konkursową, otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca o godz. 13:00.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do
przesunięcia terminu składania ofert. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni
pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce: O nas/Konkurs

PRAWO OFERENTÓW DO SKARG I PROTESTÓW:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 27.02.2024 r.

Pliki do pobrania

Powrót