Konkurs

Ogłoszenie

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawców następujących świadczeń: - nieinwazyjne badanie prenatalne Panorama

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja badań diagnostycznych.

2. Podstawa prawna: art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711).

3. Termin obowiązywania umowy: 3 lata.

4. Zamawiający dopuszcza przedłużenie/skrócenie czasu trwania niniejszej umowy w ramach indywidualnych negocjacji.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Pliki do pobrania

Powrót