Konkurs

Zapytanie ofertowe dot. konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za okres 01.01.2023 r. -- 31.12.2023 r. oraz za okres 01.01.2024r. -- 31.12.2024r.

 
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za okresy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz sporządzanie pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdania finansowe są sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 — tekst jednolity).
 

Zakres przedmiotu oferty:

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
 2. Sporządzenie, dla każdego z dwóch lat obrachunkowych, opinii z badania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.
 3. Udział biegłego rewidenta, w razie konieczności, w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, o którego terminie powiadomienie będzie przesłane z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 

Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełnienia tych warunków Do postępowania mogą przystąpić podmioty:

 1. posiadające uprawnienia wymienione w art. 47 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz.U. 2023 poz. 1015),
 2. spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz.U. 2023 poz. 1015),
 3. posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, w tym co najmniej jednego szpitala klinicznego, posiadających w swej strukturze szpital o przynajmniej 5 oddziałach, w tym dwa oddziały zabiegowe, a także dysponujące osobami zdolnymi do przeprowadzenia badania,
 4. posiadające polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich, zawartą na okres badania oraz sporządzenia opinii i raportu z badania,
 5. znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania badania,
 6. które złożą ofertę z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
 

Oświadczenia i dokumenty niezbedne w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu

 1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz.U. 2023 poz. 1015),.
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat wraz z wyszczególnieniem danych badanych szpitali, szpitali klinicznych i szpitali będących spółkami prawa handlowego ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta.
 6. Certyfikat (potwierdzona za zgodność z oryginałem polisa) potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności; ubezpieczenie winno obejmować cały okres badania sprawozdania finansowego Centrum wraz z przygotowaniem opinii i raportu z badania.
 7. Kwota wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania, uwzględniająca wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.
 8. Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych szpitali, w tym w szczególności szpitali klinicznych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych szpitali.
 10. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, o którego terminie zostanie oferent powiadomiony.
 11. Harmonogram prac, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przeprowadzenia prac w siedzibie Spółki związanych z badaniem za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Miejsce i termin składania ofert Oferty należy dostarczyć:

- w formie papierowej do Biura Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o., Pl. S. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa do dnia 06 października 2023r. do godz. 14.00. lub
- w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji na adres: biuro@uczkin.pl do dnia 06 października 2023r. do godz. 14.00. 

 

Kryteria wyboru najkorzystnieiszei oferty
O wyborze najkorzystniej oferty decydować będzie cena usługi, doświadczenie biegłego rewidenta oraz osób uczestniczących w badaniu oraz harmonogram prac (czas realizacji usługi).
 

Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty
Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wynikach w terminie 30 dni licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert.

 

Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym
Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Termin płatności za wykonaną usługę nie może być krótszy niż 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury po sporządzeniu opinii za dany rok obrotowy.

Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela Pani Katarzyna Maroń — Główny Księgowy, tel. 22 5830349, e-mail:  

 

 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK) z dnia 30.09.2022 r.

Pliki do pobrania

Powrót