Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Informacje ogólne

Urodziłem się w Krakowie, gdzie ukończyłem IX Liceum Ogólnokształcące w 1991 roku, a następnie Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1997. W postępowaniu konkursowym uzyskałem miejsce stażowe oraz etat młodszego asystenta w Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie (aktualna nazwa: Szpital Uniwersytecki), gdzie odbyłem staż podyplomowy. Od roku 1998 jestem związany zawodowo i naukowo z Katedrą Ginekologii i Położnictwa, Kliniką Ginekologii i Onkologii UJCM oraz Oddziałem Klinicznym Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przeszedłem tu kolejne etapy kariery zawodowej i naukowej począwszy od stanowiska młodszy asystent Państwowego Szpitala Klinicznego (aktualnie Szpital Uniwersytecki), asystenta, starszy asystenta Szpitala Uniwersyteckiego, asystenta-nauczyciela akademickiego, adiunkta, adiunkta z habilitacją Kliniki Ginekologii i Onkologii (funkcjonującej okresowo pod nazwą Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii) Katedry Ginekologii i Położnictwa UJCM oraz profesora nadzwyczajnego.  W roku 2001 uzyskałem tytuł specjalisty I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, a w roku 2006 tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a w roku 2010 tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Wszystkie tytuły zawodowe uzyskałem z oceną bardzo dobrą.

Tytuł doktora nauk medycznych Rada Wydziała Lekarskiego CMUJ nadała mi w roku 2009 na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej „Transrekatlana ultrasonografia śródoperacyjna w monitorowaniu histeroskopowej resekcji mieśniaków podśluzowkowych macicy”, której promotorem był Prof. dr hab. Antoni Basta. Tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskałem w roku 2015 przedstawiając osiągnięcie naukowe - monotematyczny cyklu 6 publikacji pt. „Standaryzacja diagnostyki, klasyfikowania i leczenia najczęstszych wad wrodzonych macicy z użyciem metod dwu- i trójwymiarowego obrazowania ultrasonograficznego”.  W roku 2020 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda nadał mi tytuł naukowy Profesora.

 

Zawodowe i naukowe stopnie i tytuły

1997 – Uzyskanie tytułu lekarza, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.

2001 – Uzyskanie specjalizacji pierwszego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

2006 – Uzyskanie specjalizacji drugiego stopnia w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa z ocean bardzo dobrą, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

2009 – Tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej z tego zakresu pt. „Transrektalna ultrasonografia śródoperacyjna w monitorowaniu histeroskopowej elektroresekcji mięśniaków podśluzówkowych macicy”.

2010 – Uzyskanie specjalizacji w dziedzinie ginekologii onkologicznej z oceną bardzo dobrą - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

2015 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego, który stanowił jednotematyczny cykl 6 publikacji zatytułowany „Standaryzacja diagnostyki, klasyfikowania i leczenia najczęstszych wad wrodzonych macicy z użyciem metod dwu- i trójwymiarowego obrazowania ultrasonograficznego” o łącznym Impact Factor 20,567. Pięć spośród 6 publikacji ukazało się w czasopismach Q1 (pierwszego kwartyla) w dziedzinie położnictwa i ginekologii, czyli o tych z najwyższym współczynnikiem wpływu (m. in. Human Reproduction, Fertility & Sterility, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, The Journal of Minimally Invasive Gynecology)

2020 – Nadanie tytułu Profesora przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

Historia zatrudnienia

1997-1998 - Młodszy asystent, staż podyplomowy, Państwowy Szpital Kliniczny (obecnie Szpital Uniwersytecki)

1998-nadal – kolejno młodszy asystent, asystent, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Ginekologii i Onkologii Państwowego Szpitala Klinicznego (obecnie Szpital Uniwersytecki) w Krakowie

2004-2010 –asystent-nauczyciel akademicki, Klinika Ginekologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2010-2015 – Adiunkt, Klinika Ginekologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2015-2019 - Adiunkt z habilitacją, Klinika Ginekologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2019-2020 – Profesor nadzwyczajny, Klinika Ginekologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2020-2020 – Profesor uczelni, Klinika Ginekologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2020-2022 – Profesor, Klinika Ginekologii i Onkologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

 

Najważniejsze obszary zainteresowań zawodowych

 • Ginekologia operacyjna i endoskopia ginekologiczna
 • Ginekologia onkologiczna
 • Zdrowie reprodukcyjne i chirurgia reprodukcyjna
 • Ultrasonografia ginekologiczna

 

Najważniejsze kierunki badawcze i osiągnięcia naukowe

Moje zainteresowania naukowo-badawcze od początku mojej pracy zawodowej dotyczą wykorzystania nowoczesnych technik endoskopowych w chirurgii ginekologicznej, w szczególności histeroskopii i laparoskopii jako alternatywy tradycyjnych zabiegów, oraz zastosowania metod ultrasonograficznych we wspomaganiu procesu diagnostyczno-terapeutycznego i kwalifikacji do procedur operacyjnych. Szczególne miejsce zajmuje opracowywanie nowych technik operacyjnych i wprowadzanie modyfikacji zaawansowanych procedur histeroskopowych, poszerzanie wskazań, zwiększaniu efektywności i bezpieczeństwa procedur histeroskopowych oraz opracowywanie nowych technik diagnostycznych z wykorzystaniem ultrasonografii trójwymiarowej i kontrastowej.

Pozostałe kierunki badawcze dotyczą doskonalenia dostępnego warsztatu metodologicznego, sposobów standaryzacji raportowania badań naukowych i implementacji danych opartych na faktach do praktyki klinicznej.

W obszarze moich zainteresowań naukowych można wyróżnić 7 wiodących kierunków badawczych takich jak:

 • Małoinwazyjna chirurgia ginekologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem metod endoskopowych, w tym histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej,
 • Ultrasonografia ginekologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii trójwymiarowej, kontrastowej oraz śródoperacyjnej oraz ultrasonografii eksperymentalnej związanej z opracowywaniem, wdrażaniem i walidacją nowych metod ultrasonograficznych
 • Medycyna reprodukcyjna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki diagnostyki i leczenia częstych i rzadkich wad wrodzonych macicy oraz patologii nabytych, w tym odległych jatrogennych powikłań procedur położniczych i ginekologicznych
 • Ginekologia onkologiczna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z diagnostyką nowotworów trzonu macicy, w tym nowotworów trzonu macicy o utajonym przebiegu
 • Metodologia badań dokładności diagnostycznej oraz standaryzacja raportowania badań dokładności diagnostycznej
 • Metodologia badań niezawodności/zgodności/klinimetrii oraz standaryzacja raportowania tych badań
 • Metodologia procesów podejmowania decyzji, rozwoju/wdrażania konsensusów i wytycznych oraz medycyna opartą na faktach

 

W ramach głównych kierunków badawczych prowadziłem badania, wśród których za wiodące należy uznać:

 

Badania związane z oceną i rozwojem systemów klasyfikacyjnego wad wrodzonych macicy

10-letni cykl ponad 30 publikacji skupiających się na ocenie morfologii macicy oraz diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych macicy. Pierwsze badania z tego cyklu były podstawą osiągnięcia naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Cykl przeprowadzonych badań i ich kontynuacja miały istotne międzynarodowe znaczenie i były podstawą zmian w międzynarodowych klasyfikacjach morfologii macicy i wad wrodzonych macicy. Kolejne publikacje ukazywały się systematycznie w czasopismach Q1 w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz biologii reprodukcyjnej, radiologii i akustyki tj. Human Reproduction (Oxford University Press; IF 6.9; 140 pkt), Fertility and Sterility (Elsevier, IF 7.4; 140 pkt) oraz Ultrasound Obsterics and Gynecology (Wiley, IF 7.3; 140 pkt). Prowadzone badania w zakresie standaryzacji klasyfikowania wad wrodzonych miały istotny wpływ na współczesne systemy klasyfikacyjne wiodących towarzystw naukowych w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej (ASRM – Amercian Society for Reproductive Medicine, ESHRE/ESGE - European Society for Human Reproduction and Embriology/European Society for Gynecological Endoscopy). Na ich podstawie American Society for Reproductive Medicine zmodyfikowało swoją klasyfikację wad wrodzonych wprowadzając oficjalnie do swojego systemu klasyfikacyjnego ASRM z 2016 roku proponowane przeze mnie kryteria klasyfikacyjne. Międzynarodowe znaczenie dotychczasowej działalności naukowej potwierdza wyznaczenie mnie przez The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) (jedno z największych międzynarodowych towarzystw naukowych zrzeszających położników i ginekologów, 13 000 członków z ponad 140 krajów) jako lidera grupy roboczej do opracowania wspólnych wytycznych i nowej klasyfikacji wad wrodzonych macicy trzech towarzystw naukowych; ISUOG oraz the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) i the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE).

 

Badania związane z rozwojem technik terapeutycznych oraz oceny efektywności i bezpieczeństwa endoskopowych metod w leczeniu najczęstszych, rzadkich oraz bardzo rzadkich wad wrodzonych narządu rodnego

W ramach badań z tego obszaru opracowałem oryginalne techniki własne w leczeniu macicy przegrodzonej (stosunkowo częsta wada) z wykorzystaniem trójwymiarowej ultrasonografii śródoperacyjnej. Ponadto opracowałem metody leczenia bardzo rzadkich złożonych wad wrodzonych przy użyciu histeroskopu oraz transrektalnej ultrasonografii w przypadkach ślepej połowy pochwy i wad macicy związanych ze zdwojeniem jamy macicy (Zespół OHVIRA). Jako pierwszy na świecie przeprowadziłem operację korekcyjną bardzo rzadkiej wady obstrukcyjnej macicy zwanej macicą Roberta bez użycia laparoskopii i laparotomii, wykorzystując w tym celu histeroskopię pod kontrolą transrektalnej ultrasonografii do usunięcia przegrody oddzielającej ślepą część jamy macicy od części komunikującej. Skuteczność tej metody potwierdziłem w kolejnych zabiegach o wzrastającym stopniu trudności. Opisy zastosowanych nowych technik operacyjnych zostały opublikowane jako prace oryginalne w najbardziej wpływowych czasopismach w dziedzinie: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Fertility and Sterility oraz Human Reproduction. Ponadto opracowałem obiecujący sposób profilaktyki przeciwzrostowej po zabiegach histeroskopowej metroplastyki oraz innych zabiegach histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem sekwencyjnej terapii balonowej prowadzonej pod kontrolą ultrasonografii 4D. Opis tej nowej techniki został opublikowany w Ultrasound in Obsterics and Gynecology w roku 2019. Kolejnym nowo rozpoczętym projektem związanym z tematyką wad wrodzonych macicy jest badanie z randomizacją oceniające efektywność histeroskopowej metroplastyki u kobiet z przegrodą macicy.

 

Badania w zakresie optymalizacja diagnostyki jamy macicy i jajowodów u kobiet z niepłodnością poprzez opracowywanie nowych metod i technik diagnostycznych z zakresu ultrasonografii kontrastowej

Jestem jednym z pionierów wdrażanie dwu- i trójwymiarowej sonohisterografii z infuzją soli fizjologicznej do jamy macicy. Ostatnio wykorzystując tą technikę oraz dostępne opcje oprogramowania ultrasonograficznego opracowałem oryginalną technikę automatycznego pomiaru objętości jamy macicy. Dzięki tej technice po raz pierwszy będzie możliwa ocena faktycznej objętości jamy macicy u kobiet. Technika ta jest bardzo obiecująca w klasyfikowaniu morfologii macicy, określaniu normy, kwalifikacji operacyjnej oraz ocenie wyników operacji korekcyjnych macicy. Odrębnym zagadnieniem jest diagnostyka drożności jajowodów i udoskonalanie dostępnych metod diagnostycznych. Badania te przyczyniły się do znacznego postępu w tej dziedzinie. Opisałem również oryginalna technikę piankową z wykorzystaniem żelu lignokainowego oraz tzw. objawu ‘płonącego jajowodu’ co ma przyczynić się szerszego wykorzystania mikropęcherzykowych technik kontrastowych przez mniej doświadczonych obserwatorów. Badania w tym zakresie stosowania technik ultrasonografii kontrastowej ukazały się w czołowych czasopismach, takich jak Ultrasound in Obsterics and Gynecology, Human Reproduction oraz Fertility and Sterility. Dodatkowo jedno z tych badań (Ludwin I, Ludwin A et al., Human Reprod 2017) znalazło w się w grupie 3 badań będących podstawą do zaaprobowania przez FDA metody HyFoSy w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 (https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drug-trials-snapshots-exem-foam).

 

Badania w zakresie stosowania transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej w monitorowaniu histeroskopowej miomektomii i innych procedur histeroskopowy

Osiągnięciem na skalę międzynarodową było wprowadzenie przeze mnie do praktyki klinicznej śródoperacyjnej transrektalnej ultrasonografii do monitorowania histeroskopowego usuwania mięśniaków. Wcześniej do tego celu stosowano ultrasonografię przezbrzuszną, która charakteryzuję się słabszą rozdzielczością w obrazowaniu macicy. Wyniki moich dotychczasowych badań z tego zakresu zaowocowały obronioną z wyróżnieniem rozprawą doktorską, pionierskimi publikacjami z tego zakresu oraz prezentacjami na międzynarodowych sympozjach oraz wprowadzeniem metody do codziennej praktyki klinicznej w innych m.in. zagranicznych ośrodkach. Wprowadziłem też zastosowanie transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej do monitorowania innych zabiegów o podwyższonym ryzyku perforacji ściany macicy w trakcie histeroskopii m.in. do monitorowania histeroskopowego leczenia zespołu Ashermana, jak również do monitorowania histeroskopowej metroplastyki macicy przegrodzonej (Ludwin et al. Human Reprod 2014) i rzadkich wad wrodzonych narządu rodnego (Ludwin et al., Fertil Steril 2018, 2020).

 

Badania dotyczące utajonych nowotworów trzonu macicy pod kątem bezpieczeństwa zabiegów endoskopowych przeprowadzanych w terapii łagodnych patologii macicy

W ostatnim czasie pod moim kierunkiem rozpoczęły się w ośrodku krakowskim badania dotyczące nowotworów utajonych trzonu macicy wpisując się w aktualny nurt badań w tym zakresie i dostarczając kolejnych danych do przeglądów systematycznych prowadzonych przez ważne instytucje (FDA). Badania w tym obszarze wiążą się oceną ryzyka morcelacji (rozkawałkowania) mięsaków, raka endometrium oraz ryzyka rozprzestrzenia się komórek nowotworowych w jamie otrzewnowej jako powikłań jatrogennych zabiegów endoskopowych. Poza określeniem ryzyka takich incydentów w warunkach polskich, badania te zwiększyły wiedzę na temat optymalizacji kwalifikacji przedoperacyjnej w celu zapobiegnięcia takim powikłaniom.

 

Opracowanie nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych i ich walidacja

Na uwagę i podsumowanie zasługuje również działalność związana z opracowywaniem, wdrażaniem i walidacją nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych o których wspomniano również w innych częściach opisu moich kierunków badań. W okresie po habilitacji opisałem kilka nowych metod diagnostycznych mojego autorstwa, które wprowadziłem do światowej medycyny: tj.

(1) złożoną metodę SonoHysteroAVC wykorzystującą dostępne ultrasonograficzne opcje automatycznego pomiaru objętości struktur bez- i hipoechogenicznych oraz trójwymiarową sonohisterografię do skanowania wypełnionej solą fizjologiczną jamy macicy. Metoda może być wykorzystana do określania norm objętości jamy macicy u kobiet w wieku rozrodczym oraz objętościowej kwantyfikacji deformacji jamy macicy (Ludwin et al., Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2017),

(2) metodę trójwymiarowej sonowaginocerwikografii i wirtualnej spekuloskopii do diagnostki pochwy i szyjki u kobiet z wadami narządu rodnego oraz utrudnieniami anatomicznymi do przeprowadzenia wziernikowania pochwy (Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2017, Human Reproduction 2015)

(3) metodę piankowej ultrasonografii na bazie żelu lignokainowego, soli fizjologicznej i powietrza z dodatkowym wykorzystaniem Dopplera i obrazowania trójwymiarowego (Ludwin et al., Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2018). Metoda ta ma na celu ułatwienie, standaryzację i zwiększenie dokładności diagnostyki ultrasonograficznej drożności jajowodów. Metodę nazwano Hy-LiFo-Sy i wydaje się ona obiecująca pod względem możliwości szerokiego zastosowania, szczególnie w krajach, gdzie komercyjny środek piankowy (ExemFoam) nie jest dostępny lub jego koszty ograniczają zastosowanie;

(4) metodę objętościowej oceny i klasyfikacji defektu blizny po cięciu cesarskim (Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2018);

(5) Opracowałem również metodę zapobiegania zrostom wewnątrzmacicznym przy użyciu kontrolowanej ultrasonograficznie sekwencyjnej dylatacji balonowej do modyfikacji procesów gojenia jamy macicy w leczeniu zespołu Ashermana, wad wrodzonych macicy, w tym wad obstrukcyjnych oraz po zabiegach histeroskopowej miomektomii (Ludwin et al., Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2018, Ludwin et al., Fertility and Sterility 2018).

(6) Jako pierwszy opisałem technikę histeroskopowej operację macicy Roberta pod kontrolą ultrasonografii bez wykorzystania laparoskopii lub laparotomii (Ludwin et al., Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2016) oraz oszczędzający dziewictwo sposób leczenia dziewcząt i kobiet z ślepą połową pochwy w zespole OHVIRA (Ludwin et al., Fertility and Sterility 2018).

 

Pozostałe kierunki badawcze

Pozostałe kierunki badawcze dotyczą doskonalenia warsztatu metodologicznego, raportowania i implementacji danych opartych na faktach do praktyki klinicznej. Jednym z ostatnich osiągnięć w tym zakresie jest rozwój międzynarodowego konsensusu dotyczącego diagnostyki/obliczania pęcherzyków antralnych w jajniku oraz rezerwy jajnikowej (Ludwin et al., Ultrasound in Obsterics and Gynecology 2018). Jestem jednym z trzech głównych autorów opracowujących rozwój tego konsensusu. Jestem również członkiem grupy roboczej ESHRE dla rozwoju i standaryzacji nazewnictwa ciąży umiejscowionej normalnie oraz ciąży ektopowej. Grupa wraz z moim udziałem opracowała wytyczne ESHRE (https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Ectopic-pregnancy).

Dodatkowo kieruję projektami badawczymi związanymi z diagnostyką raka endometrium u kobiet przed i po menopauzie oraz współuczestniczę w wielu badaniach jako współautor i współwykonawca m.in. z zakresu diagnostyki prenatalnej oraz badań podstawowych i molekularnych w dziedzinie schorzeń onkologicznych narządu rodnego.

 

Podsumowanie dorobku naukowego

Mój łączny dorobek naukowy, zgodnie ze szczegółową analizą przeprowadzoną przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, obejmuje 106 publikacji pełnotekstowych o sumarycznym impact factor wraz z komentarzami, artykułami redakcyjnymi i listami do redakcji wynosi 316,296 (Suma pkt. MNiSW: 5471,50), natomiast po wyłączeniu komentarzy, artykułów redakcyjnych i listów do redakcji, suma impact factor wg Web of Science Core Collection z dnia 17.02.2022 wynosi 220,609 (Suma pkt. MNiSW: 3851,5), liczba cytowań: 814, indeks Hirscha: 16, liczba cytowań wg bazy Scopus: 927, indeks Hirscha: 17.

W 50% dorobku publikacyjnego, tj. w 53 pozycjach jestem pierwszym autorem lub autorem korespondującym, co świadczy o mojej wiodącej roli w ich powstawaniu. Większość publikacji (> 50% pozycji) ukazała się w czasopismach Q1 dla dziedziny Położnictwa i Ginekologii wg listy rankingowej impact factor, czyli czasopismach publikujących najbardziej istotne odkrycia naukowe i badania kliniczne.  Ponad 30% publikacji ukazało się w 5-ciu najbardziej wpływowych spośród 83 czasopism w dziedzinie położnictwa i ginekologii posiadających impact factor.

 

Stanowiska w wiodących międzynarodowych towarzystwach naukowych i czasopismach naukowych

 • W roku 2018 zostałem powołany w postępowaniu konkursowym na członka 12 osobowego Clinical Standard Committee (CSC) przy The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG; jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych towarzystw naukowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 13000 członków). Komitet Standardów Klinicznych ISUOG zajmuje się zatwierdzaniem wytycznych i konsensusów eksperckich w zakresie zastosowanie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Jest to pierwsze w historii stanowisko przydzielone w tym komitecie dla eksperta z Polski. Aktualnie pełnię swoje obowiązki w tym komitecie drugą kadencję.
 • Stanowisko Associate Editor w Human Reproduction Update (Oxford University Press, IF 15.6, 200 pkt Ministerstwa) – od roku 2022; 1-sze czasopismo na liście rankingowej w ginekologii i położnictwie (1/83). Jest to pierwsze w ponad 25 letniej historii tego czasopisma stanowisko przydzielone dla uczonego z Polski.
 • Stanowisko Editor od roku 2022 w Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Wiley, IF 7.3, 140 pkt Ministerstwa) - 5/83 czasopismo na liście rankingowej w ginekologii i położnictwie. Jest to pierwsze w 30-letniej historii tego czasopisma stanowisko redaktora osiągnięte drogą aplikacji konkursowej, przydzielone dla uczonego z Polski.
 • Stanowisko Associate Editor w Human Reproduction (Oxford University Press, IF 6.9, 140 pkt Ministerstwa) – kadencja 2018-2021 - 6/83 czasopismo na liście rankingowej w ginekologii i położnictwie. Stanowisko zostało przydzielone na podstawie pozycji w rankingu najwyżej ocenianych recenzentów w Human Reproduction. Jest to drugie w historii czasopisma stanowisko redaktora dla polskiego uczonego.

 

Znaczące stanowiska w krajowych organizacjach zawodowych i naukowych oraz strukturach uniwersyteckich

 • Przewodniczący Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – kadencja 2018-2021 oraz 2022-2025
 • Przedstawiciel Ginekologicznych Sekcji Tematycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – kadencja 2018-2021
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – kadencja 2018-2021
 • Członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – kadencja 2022-2025
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego - kadencja 2019-2022
 • Członek Stałej Komisji Wydziałowej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – od 2020-2022

 

Miedzynarodowa rozpoznawalność zawodowa i naukowa

Jestem ekspertem i polskim uczonym rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej w dziedzinie diagnostyki, klasyfikowania i leczenia wad wrodzonych macicy, zastosowaniu endoskopowych metod operacyjnych w leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz w zastosowaniu nowoczesnych metod obrazowania ultrasonograficznego w ginekologii. Przykładem rozpoznawalności międzynarodowej mogą być zaproszenia przez zagraniczne towarzystwa naukowe do wygłaszania wykładów, udział w debatach eksperckich, konsensusach eksperckich (ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology – rekomendacje dotyczące terminologii w ciąży ektopowej, 2020), jak również przewodniczenia konsensusom eksperckim (ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology – wytyczne dotyczące wad wrodzonych macicy w trakcie realizacji)

Moje trzy najważniejsze wystąpienia na arenie międzynarodowej to:

 1. Debata z prezydentem Society of Reproductive Surgeons, Profesor Samantą Pfeifer zatytułowana “Debate: Mullerian Classification ESHRE vs ASRM – Which is better?” – S. Pfeifer pro American, A. Ludwin – pro European, Kongres American Society of Reproductive Medicine (ASRM), Philadelphia 2019
 2. Wykład przewodni otwierający kongres trzech towarzystw ginekologii operacyjnej, robotycznej oraz minimalnie inwazyjnej: Keynote „Diagnosis and Overdiagnosis of Congenital Uterine Anomalies”, Istanbul 2019
 3. Wykład na zaproszenie American Association of Gynecologic Laparoscopists do prezentacji zatytułowanej “Septate uterus by updated ESHRE/ESGE, ASRM and CUME definitions: association with infertility, previous miscarriage, and warnings for women and healthcare systems, and associated cost analysis” w sesji „Lectures from Around the World”, the 48th AAGL Global Congress on Minimally Invasive Gynecology, Vancouver 2019

 

Kierowanie międzynarodowymi projektami naukowymi

 1. Jestem liderem i założyciel grupy CUME (Congenital Uterine Anomalies by Experts) – grupa CUME to grupa ekspertów reprezentujących 3 dziedziny (eksperci medycyny reprodukcyjnej/wad wrodzonych macicy, eksperci chirurgii ginekologicznej oraz eksperci ultrasonografii ginekologicznej) skupiająca edytorów 5-ciu najbardziej wpływowych czasopism w dziedzinie położnictwa i ginekologii, prezydentów towarzystw naukowych i innych uznanych eksperów, której przedmiotem działalności jest stworzenie międzynarodowej klasyfikacji wad wrodzonych macicy
 2. Jestem liderem projektu ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) stworzenia wytycznych dotyczących klasyfikowania, diagnostyki i leczenia wad wrodzonych macicy. Jednocześnie ISUOG wyznaczyło mnie na lidera konsensusu dotyczącego tego tematu między ISUOG a dwoma innymi wiodącymi europejskimi towarzystwami naukowymi: European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) oraz European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE).
 3.  Współkoordynowałem powstanie wytycznych “Counting ovarian antral follicles by ultrasound: a practical guide.” Konsenus ekspercki/wytyczne, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2018

 

Działalność recenzencka w uznanych czasopismach naukowych

Jestem zweryfikowanym recenzentem przez Publons (Clarivative Analytics) dla 48 czasopism naukowych w tym o najwyższym impact factor w dziedzinie położnictwa I ginekologii: (1) Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, (2) Human Reproduction Update, (3) Human Reproduction, (4) Fertility and Sterility, (5) BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology Reproductive Biomedicine Online, (6) Plos One, (7) Drug Design, Development and Therapy, (8) OncoTargets and Therapy, (9) Gynecological Endocrinology, (10) European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, (11) BMC Women's Health,
(12) Systems Biology in Reproductive Medicine, (13) Advances in Medical Sciences, (14) ( (17)Journal Obstetrics and Gynecology, (18)The Journal of Postgraduate Medicine,(19) The Journal Obstetrics and Gynaecology Research, (20) North American Journal of Medical Sciences, (21) Case Reports in Perinatal Medicine, (22) International Journal of Fertility & Sterility, (23) Fertility & Sterility Science, (24) Human reproduction Open, (25) World Journal of Surgical Oncology, (26) Open Life Sciences, (27) Ultrashall in der Medizine, (28) Scientific Reports, (29) Heliyon, (30) Journal of Clinical Medicine, (31) Emerging Microbes & Infection, (32) Journal of Reproductive Medicie, (33) Advances in Therapy, (34) Developmental Dynamics, (35) Clinical Anatomy, (36) Computer Methods and Programs in Biomedicine, (37) International Journal of Cancer, (38) Medical Science Monitor, (39) Journal of Ultrasound in Medicine, (40) International Journal of Cancer, (41) Gynecologic and Obstetric Investigation, (42) Archives of Gynecology and Obstetrics, (43) Birth Defects Research

Zajmowałem drugie miejsce na liście rankingowej Publons (Clarivative Analytics) wśród uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod względem liczby zweryfikowanych recenzji dla czasopism z Web of Science Core Collection (280 zweryfikowane recenzje) oraz dla wszystkich czasopism ((287 zweryfikowanych recenzji).

https://publons.com/researcher/?institution=58594&is_core_collection=1&order_by=num_reviews

 

Najważniejsze publikacje naukowe tj. publikacje w czasopismach należących do najwyższego kwartyla (Q1) w dziedzinie przypisania (Położnictwo i Ginekologia) wg JCR*

 1. Ludwin A, Ludwin I. Comparison of the ESHRE-ESGE and ASRM classifications of Müllerian duct anomalies in everyday practice. Hum Reprod. 2015;30(3):569-80.
 2. Ludwin A, Martins WP, Nastri CO, Ludwin I, Coelho Neto MA, Leitão VM, Acién M, Alcazar JL, Benacerraf B, Condous G, De Wilde RL, Emanuel MH, Gibbons W, Guerriero S, Hurd WW, Levine D, Lindheim S, Pellicer A, Petraglia F, Saridogan E. Congenital Uterine Malformation by Experts (CUME): better criteria for distinguishing between normal/arcuate and septate uterus? Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(1):101-109.
 3. Ludwin A, Coelho Neto MA, Ludwin I, Nastri CO, Costa W, Acién M, Alcazar JL, Benacerraf B, Condous G, DeCherney A, De Wilde RL, Diamond MP, Emanuel MH, Guerriero S, Hurd W, Levine D, Lindheim S, Pellicer A, Petraglia F, Saridogan E, Martins WP. Congenital Uterine Malformation by Experts (CUME): diagnostic criteria for T-shaped uterus. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;55(6):815-829.
 4. Ludwin A, Ludwin I, Pityński K, Basta P, Basta A, Banas T, Jach R, Wiecheć M, Grabowska R, Stangel-Wójcikiewicz K, Milewicz T, Nocuń A. Transrectal ultrasound-guided hysteroscopic myomectomy of submucosal myomas with a varying degree of myometrial penetration. J Minim Invasive Gynecol. 2013;20:672-85.
 5. Ludwin A, Ludwin I, Pitynski K, Jach R, Banas T. Are the ESHRE/ESGE criteria of female genital anomalies for diagnosis of septate uterus appropriate? Hum Reprod. 2014;29:867-8.
 6. Ludwin A, Ludwin I, Kudla M, Pitynski K, Banas T, Jach R, Knafel A. Diagnostic accuracy of three-dimensional sonohysterography compared with office hysteroscopy and its interrater/intrarater agreement in uterine cavity assessment after hysteroscopic metroplasty. Fertil Steril. 2014;101:1392-9.
 7. Ludwin Artur, Ludwin Inga, Kudla Marek. Unknown Criteria for Differentiation Between Septate and Bicornuate Uteri in Laparoscopy with Hysteroscopy, and Potentially Grayscale-biased Doppler Findings. Journal of Minimally Invasive Gynecology 2014;21:1123-1126
 8. Ludwin A, Ludwin I, Kudla M, Kottner J. Reliability of the European Society of Human Reproduction and Embryology/European Society for Gynaecological Endoscopy and American Society for Reproductive Medicine classification systems for congenital uterine anomalies detected using three-dimensional ultrasonography. Fertil Steril. 2015;104:688- 97.e8.
 9. Ludwin A, Ludwin I. Diagnostic rate and accuracy of the ESHRE-ESGE classification for septate uterus and other common uterine malformations: why do we not see that the Emperor is naked? Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;46:634-6.
 10. Ludwin A, Ludwin I, Martins WP. Robert's uterus: modern imaging techniques and ultrasound-guided hysteroscopic treatment without laparoscopy or laparotomy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016;48:526-529.
 11. Ludwin A, Ludwin I. Reliability of hysteroscopy-based diagnosis of septate, arcuate and normal uterus: estimate or guestimate? Hum Reprod. 2016;31:1376-7.
 12. Ludwin I, Martins WP, Nastri CO, Ludwin A. Pain Intensity During Ultrasound Assessment of Uterine Cavity and Tubal Patency With and Without Painkillers: Prospective Observational Study. J Minim Invasive Gynecol. 2017; 24:599-608.
 13. Ludwin I, Ludwin A, Wiechec M, Nocun A, Banas T, Basta P, Pitynski K. Accuracy of hysterosalpingo-foam sonography in comparison to hysterosalpingo-contrast sonography with air/saline and to laparoscopy with dye. Hum Reprod. 2017;32:758-769.
 14. Ludwin A, Martins WP, Ludwin I. Uterine cavity imaging, volume estimation and quantification of degree of deformity using automatic volume calculation: description of technique. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50:138-140.
 15. Ludwin A, Martins WP, Ludwin I. Three-dimensional saline-contrast sonovaginocervicography or virtual speculoscopy with HDlive: potential diagnostic tool for women with intact hymen or uterovaginocervical complex malformation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50:669-671.
 16. Ludwin I, Ludwin A, Wiechec M, Nocun A, Banas T, Basta P, Pitynski K. Accuracy of hysterosalpingo-foam sonography in comparison to hysterosalpingo-contrast sonography with air/saline and to laparoscopy with dye. Hum Reprod. 2017;32:758-769.
 17. Ludwin A, Nastri CO, Ludwin I, Martins WP. Hysterosalpingo-lidocaine-foam sonography combined with power Doppler imaging (HyLiFoSy-PD) in tubal patency assessment: 'flaming tube' sign. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50:808-810.
 18. Ludwin A, Ludwin I, Bhagavath B, Lindheim SR. Pre-, intra-, and postoperative management of Robert's uterus. Fertil Steril. 2018;110:778-779.
 19. Coelho Neto MA, Ludwin A, Borrell A, Benacerraf B, Dewailly D, da Silva Costa F, Condous G, Alcazar JL, Jokubkiene L, Guerriero S, Van den Bosch T, Martins WP. Counting ovarian antral follicles by ultrasound: a practical guide. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51:10-20.
 20. Ludwin A, Ludwin I, Bhagavath B, Martins WP, Lindheim SR. Virginity-sparing management of blind hemivagina in obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly syndrome. Fertil Steril. 2018;110:976-978.
 21. Ludwin A, Martins WP, Ludwin I. Managing uterine artery pseudoaneurysm after myomectomy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52:413-415.
 22. Ludwin A, Ludwin I, Martins WP. Venous intravasation during evaluation of tubal patency by ultrasound contrast imaging. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51:143-145.
 23. Ludwin A, Pfeifer SM. Reproductive surgery for müllerian anomalies: a review of progress in the last decade. Fertil Steril. 2019;112:408-416.
 24. Ludwin A, Ludwin I, Coelho Neto MA, Nastri CO, Bhagavath B, Lindheim SR, Martins WP. Septate uterus according to ESHRE/ESGE, ASRM and CUME definitions: association with infertility and miscarriage, cost and warnings for women and healthcare systems. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;54:800-814
 25. Ludwin I, Ludwin A, Nastri CO, Coelho Neto MA, Kottner J, Martins WP. Inter-Rater Reliability of Air/Saline HyCoSy, HyFoSy and HyFoSy Combined With Power Doppler for Screening Tubal Patency. Ultraschall Med. 2019;40:47-54.
 26. Ludwin A, Lindheim SR. T-shaped uterus and subtle uterine variances: a need for reliable criteria. Fertil Steril. 2019;112:248-249.
 27. Ludwin A, Martins WP, Ludwin I. Ultrasound-guided repeat intrauterine balloon dilatation for prevention of adhesions. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;54:566-568.
 28. Ludwin A, Martins WP, Bhagavath B, Lindheim SR. Overdiagnosis, overdetection, and overdefinition of the septate uterus: reexamination of the ASRM and ESHRE-ESGE criteria is urgently needed. Fertil Steril. 2019;112:448-449.
 29. Ludwin A, Ludwin I, Szczeklik W, Martins WP. Cutaneous small-vessel vasculitis following hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy). Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;54:831-834.
 30. Ludwin A, Martins WP, Ludwin I. Evaluation of uterine niche by three-dimensional sonohysterography and volumetric quantification: techniques and scoring classification system. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;53:139-143.
 31. Ludwin A, Lindheim SR, Booth R, Ludwin I. Removal of uterine polyps: clinical management and surgical approach. Climacteric. 2020;23:388-396.
 32. Ludwin A, Lindheim SR. Unicornuate uterus and the noncommunicating functional horn: continued debate on the diagnosis, classification, and treatment. Fertil Steril. 2020;113:772-773.
 33. Ludwin A, Lindheim SR, Bhagavath B, Martins WP, Ludwin I. Longitudinal vaginal septum: a proposed classification and surgical management. Fertil Steril. 2020;114:899-901.
 34. Ludwin A. Septum resection does not improve reproductive outcomes: truly? Hum Reprod. 2020;35:1495-1498.
 35. Ludwin A, Martins WP. Uterine 'anomalies' by ESHRE/ESGE classification: are more than half of women really sick? Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;56:951-952
 36. Ludwin A, Martins WP. Correct measurement of uterine fundal internal indentation depth and angle: an important but overlooked issue for precise diagnosis of uterine anomalies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021;58:497-499.
 37. Ludwin A, Trolice MP, Bhagavath B, Lindheim SR. Resection of a uterine septum in a normal uterus: Whoa Nellie. Fertil Steril. 2021;115:1140-1142.
 38. Ludwin A. Ultrasound at the intersection of art, science and technology: complete septate uterus with longitudinal vaginal septum. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021;57:512-514.
 39. Ludwin A., Tudorache S., Martins WP. ASRM müllerian anomalies classification 2021: a critical review. Ultrasound Obstet Gynecol 2022: DOI: 10.1002/uog.24905
 40. Devine K., Dolitsky S., Ludwin I., Ludwin A. Modern assessment of the uterine cavity and fallopian tubes in the era of high-efficacy assisted reproductive technology. Fertil Steril 2022; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2022.05.020

*obejmuje 25% czasopism z najwyższym IF w danej dziedzinie, w zestawieniu uwzględniono artykuły czasopismach Q1 w dziedzinie ‘Obstetrics and Gynecology’.

Powrót