Poprawa jakości i dostępności do świadczeń.

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń.

FE_POIS_poziom_pl-1_rgb.png

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Sokratesa Starynkiewicza 1/3, jako wiodąca w kraju i województwie mazowieckim jednostka realizująca specjalistyczne i wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne, jest Beneficjentem i obecnie realizuje projekt pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powyższa inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej  IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych nr POIS.09.02.00-00-0060/17.

Jednostka jest szpitalem profilowanym.  Jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w zakresie usług medycznych ginekologii, ginekologii onkologicznej, położnictwa, neonatologii.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  Sp. o. o. jest wiodącym ośrodkiem uniwersyteckim, zajmującym się edukacją lekarzy, położnych i pielęgniarek, a także miejscem zdobywania zawodowych umiejętności kolejnych specjalizantów.

Wartość projektu w kwocie ponad 8,6 mln zł - jest finansowana ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotowy projekt dotyczy inwestycji w sprzęt i aparaturę medyczną oraz prace budowlano modernizacyjne w budynku głównym jednostki oraz zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania oddziałów po modernizacji. Zaplanowane działania są kompleksowym zestawem zadań zmierzających do znaczącej poprawy jakości świadczonych przez jednostkę usług medycznych. Projekt obejmuje interwencją oddziały położniczy  i neonatologii oraz blok operacyjny i AOS, co jest całkowicie zbieżne z celami Działania 9.2 POIS

 

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

 

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki nad matką i dzieckiem w klinikach zabiegowych i zachowawczych Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.  w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki  pooperacyjnej.

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentkom i ich dzieciom,
 • wdrożenie procedur neonatologicznych dotąd niedostępnych w jednostce, ratujących życie  i zdrowie noworodków,
 • skuteczniejsze działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala, zwłaszcza w aspekcie procedur operacyjnych, radykalnych i kompleksowych,
 • ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • podniesienie jakości diagnostyki,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
 • objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną,
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów, skrócenie czasu zabiegu,
 • poprawę komfortu pobytu pacjentek i ich dzieci.

 


 

Osiągnięcie powyższych celów możliwe będzie dzięki działaniom podjętych w ramach projektu tj.:

 

A. Nadbudowę kondygnacji nad istniejącym budynkiem szpitala

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa budynku Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, polegającą na nadbudowie dachu i adaptacji poddasza dla potrzeb oddziału łóżkowego położnictwa z pododdziałem neonatologii. Wraz z nadbudową zaplanowano przebudowę istniejących bocznych klatek schodowych, w celu zapewnienia właściwych warunków ewakuacji przeciwpożarowej  i wbudowanie nowego szybu windowego w północnym skrzydle budynku, dla obsługi oddziału na poddaszu. Zostanie też nadbudowana istniejąca winda szpitalna  w skrzydle południowym

 

B.  Informatyzację

Przyjęte rozwiązania przy rozbudowie Szpitala muszą uwzględniać na nowych stanowiskach, z ewentualną możliwością wykorzystania na dotychczasowych stanowiskach pracy, następujące wartości dodane funkcjonalności informatycznych - aplikacje HIS (w zakresie rozbudowanego oddziału), RIS, PACS, EDM HL7.

 

C.  Zakup sprzętu i aparatury medycznej

W celu poprawy jakości świadczonych usług, w oparciu o analizy wąskich gardeł zwłaszcza w zakresie zabiegowym zaplanowano następujący zakres doposażenia jednostki:

 1. Tor wizyjny Full HD z równoczesnym dostępem laparoskopowym i histeroskopowym wraz z zestawem narzędzi,
 2. Zestaw do elektrochirurgii,
 3. Zestaw składający się monitora funkcji mózgu aEEG wraz z systemem chłodzenia ciała z wózkiem,
 4. 5 urządzeń do filtracji powietrza,
 5. Stanowisko ginekologiczne z kolposkopem.

 


 

Serwis główny POIiŚ: www.pois.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl .

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

 

FE_POIS_poziom_pl-1_rgb.png

Powrót