Zakres udzielanych świadczeń

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

 1. Centrum realizuje cele i zadania określone w umowie Spółki.
 2. Podstawowym celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych, w szczególności dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 3. Centrum uczestniczy w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
 4. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych
  i ambulatoryjnych, w tym świadczeń wysoko specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne przedsiębiorstw Centrum.
 5. Rodzajami działalności leczniczej Centrum są:
  1) stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,
  2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 6. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1) opieki stacjonarnej,
  2) opieki ambulatoryjnej,
  3) podstawowej opieki zdrowotnej,
  4) diagnostyki,

 7. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
  1) położnictwo,
  2) ginekologię,
  3) ginekologię onkologiczną,
  4) neonatologię,
  5) andrologię,
  6) endokrynologię,
  7) anestezjologię i intensywną terapię,
  8) diagnostykę laboratoryjną,
  9) mikrobiologię lekarską,

 

Powrót