Izba przyjęć

Izba Przyjęć UCZKiN jest miejscem, gdzie odbywa się kwalifikacja pacjentek do przyjęcia do szpitala w trybie pilnym lub przyjmowani są pacjenci do planowych hospitalizacji, których termin został wcześniej ustalony w Ambulatorium.

Izba Przyjęć nie udziela porad w trybie ambulatoryjnym. Nie prowadzi zapisów na takie konsultacje.

Pacjentki kierowane z innych ośrodków do hospitalizacji w UCZKiN zgłaszają się ze skierowaniem do rejestracji Ambulatorium, gdzie ustalany jest termin wizyty konsultacyjnej (Poradnia Ginekologiczna) Konsultujący lekarz, po potwierdzeniu zasadności zabiegu, ustala termin hospitalizacji.

Pacjentki z wpisanym na skierowaniu terminem planowanej hospitalizacji zgłaszają się do rejestracji Izby Przyjęć, gdzie wpisywane są do kolejki NFZ. Niedokonanie tej formalności skutkuje nieprzyjęciem do szpitala, mimo uprzedniego uzgodnienia terminu, a tym samym nieprzeprowadzeniem planowanego zabiegu.

Zapisy do planowych hospitalizacji w Oddziale Patologii Ciąży, w tym do cięć cesarskich odbywają się od poniedziałku do piątku w godz 12.00 -14.00 w gabinecie położniczym Izby Przyjęć.

Planowe zapisy KTG u pacjentek objętych opieką UCZKiN lub planujących rodzić w naszym ośrodku odbywają się w terminie porodu w gabinecie położniczym Izby Przyjęć na pisemne zlecenie lekarza.

Zapisy KTG w terminie porodu lub po tym terminie u pacjentek planujących rodzić w naszym ośrodku odbywają się Izbie Przyjęć bez uprzednich zapisów.

Pacjentki zgłaszające się do Izby Przyjęć UCZKiN muszą przedstawić dowód tożsamości. Brak takiego dokumentu zmusza nas do wdrożenia przewidzianych w takiej sytuacji procedur pozwalających na ustalenie tożsamości osoby hospitalizowanej. Zaświadczenie o zgubieniu dowodu osobistego nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

Kierownik Izby Przyjęć: Dr n.med. Barbara Suchońska

 

Powrót